Oulu
Arkisto
Luuppi / Blogi
4.3.2015 klo 10:44 Luupin viestintä

Age of the Dinosaur -näyttelyn aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun merkitys Oulun alueen talouteen on ollut nousussa viime vuosina. Tälle pohjalle päätin tehdä Lapin Ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman opinnäytetyöni. Työssäni tutkin kuinka paljon Age of the Dinosaur -näyttely vaikutti alueen talouteen.

dino1 Työn neljä pääkysymystä olivat: mikä on näyttelyn tuoma kokonaistulo Oulun alueelle, miten dinonäyttely on vaikuttanut matkan kestoon ja majoitukseen, mistä näyttelyyn tulevat asiakkaat ovat kotoisin sekä kuinka tietoisia ihmiset ovat muista Luupin toimipisteistä.

Luuppi oli tuttu toimeksiantaja minulle, sillä tein myös harjoitteluni Pohjois-Pohjanmaan museossa. Olen myös nähnyt oululaisena sen, kuinka tärkeää Oulun tulevaisuudelle on matkailualan kasvu.

dino2Opinnäytetyöni perustui pitkälti koulussa tehtyyn ryhmätyöhön, jossa tutkimme kuinka paljon Lapin kelkkamessut tuottivat Rovaniemen alueen taloudelle. Tästä perustasta rakensin Lapin yliopiston projektisuunnittelija Pasi Satokankaan kanssa dinonäyttelylle sopivan kyselylomakkeen. Lomake tehtiin suomeksi ja englanniksi. Kyselypaikka rakennettiin dinonäyttelyn lipunmyynnin viereen Oulun taidemuseoon. Työn otannaksi päätettiin 300 vastausta, mihin myös päästiin. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kahden hengen hotelliviikonloppu Sokos hotelliin, sekä neljä dinosaurusnukkea dinokaupasta.

Työn tärkein osa-alue oli selvittää muualta dinonäyttelyyn tulleiden kävijöiden kokonaiskulutus. Kulutukseen kuuluivat esimerkiksi näyttely, majoitus, ruoka ja liikkuminen. Kyselyjen vastauksista laskettiin ne henkilöt, jotka olivat tulleet täysin näyttelyn takia Ouluun, sekä 50 prosenttia kävijöistä, jotka tulivat Ouluun osittain dinojen takia. Tämän jälkeen kävijät jaettiin kolmeen ryhmään majoitusmuodon mukaan: maksullinen majoitus, maksuton majoitus ja päiväkävijät. Luvut kertomalla saatiin kokonaiskulutukseksi lopulta 7 604 879,62 euroa.

Luku osoittaa, että dinonäyttely toi huomattavan summan Oulun alueelle. Majoituksesta maksaneet, sekä päiväkävijät eivät ehtineet juuri kuluttaa rahaa alueen muihin palveluihin lyhyen viipymän vuoksi. Maksuttoman majoituksen valinneet olivat usein pidempiä aikoja alueella ja täten kuluttivat enemmän rahaa muihin palveluihin. Vaikka oululaisten vastaamia lukumääriä ei laskettu kokonaiskulutukseen, oli mielenkiintoista huomata, että moni oululainen käytti rahaa myös ravintoloihin ja muihin palveluihin samalla kun he kävivät dinonäyttelyssä.

Lukuja katsoessa tulee ottaa huomioon kyselyn pieni otanta. Mitä suurempi otanta olisi ollut, sitä tarkempia tuloksia olisi saatu. Tämä otanta oli kuitenkin paras mihin pääsin yhden henkilön työllä. Lisäksi kyselylomake olisi voinut ehkä olla hieman selkeämpi rahan kulutusta koskevassa osiossa. Kuitenkin voin sanoa, että näitä lukuja voidaan pitää suuntaa antavina, kun mietitään näyttelyn taloudellista merkitystä Oulun alueelle.

Näyttelyn vaikutus matkan kestoon ja majoitukseen

Rahasummien lisäksi kyselyssä selvitin vastaajilta, kuinka paljon dinonäyttely vaikutti heidän Oulun matkaansa sekä, miten näyttely vaikutti matkan kestoon ja majoitukseen. Näitä vastauksia analysoidessa huomasin, että täysin dinojen takia Ouluun tullut ihminen yöpyi Oulussa yleensä maksimissaan yhden yön ja majoittui maksullisessa majoituksessa. Mitä vähemmän dinonäyttely vaikutti vastaajan matkaan, sitä pidempi matka oli ja usein majoitus oli ilmainen. Jälkimmäisissä tapauksissa yleisin vastaaja oli ihminen, joka oli esimerkiksi sukulaisissa Oulussa pidemmän aikaa, mutta huomasi dinonäyttelyn vasta Oulussa. Täysin dinojen takia tulleet ihmiset olivat myös yleensä Oulun lähialueilta. Voidaankin todeta, että motivaation heikkeneminen näkyi välimatkan kasvussa.

Tässä olisikin suuri kehityksen kohta Luupille sekä koko oululaiselle matkailualalle. Dinonäyttely on loistava esimerkki isosta tapahtumasta, joka tuo suuret määrät ihmisiä Ouluun. Tämän jälkeen onkin tärkeää saada nämä henkilöt pysymään Oulussa pidemmän aikaa. Tarvitaan todella aktiivista ja tiivistä yhteistyötä eri alojen yritysten välillä, jotta saadaan rakennettua erilaisia vaihtoehtoja pidempiä reissuja varten. Markkinointia Oulun ulkopuolella pitää kehittää jatkuvasti, jotta Oulu saadaan tunnetuksi otollisena matkakohteena.

Viimeisenä työssäni tutkin sitä, kuinka hyvin dinonäyttelyn kävijät olivat tietoisia Luupin muista toimipisteistä. Oli mielenkiintoista huomata, että Tietomaa oli niin selkeästi tunnetuin toimipiste muualta tulleiden parissa. Tämän asian voi hyvin ymmärtää sillä, että Tietomaan kävijät ovat usein samoja, jotka käyvät dinonäyttelyjen kaltaisissa näyttelyissä. Suurin yllätys oli ero Tietomaan ja kaikkien muiden toimipisteiden välillä. Esimerkiksi vain 21 prosenttia vastaajista oli käynyt Pohjois-Pohjanmaan museossa. Ymmärrän että museoissa käy erilainen asiakaspohja verrattuna Tietomaahan, mutta tätä eroa pitäisi yrittää pienentää. Näenkin, että tiivis yhteistyö Luupin sisällä parantaa toimipisteiden tietoisuutta kävijöiden silmissä. Tällä lailla saadaan myös muualta tulevien matkoja pidemmäksi. Tässäkin tapauksessa tarvitaan tehokasta markkinointia.

Onnistuin mielestäni työssäni hyvin ja saavutin sille asetetut tavoitteet. Työ osoitti, että dinonäyttelyn kaltaiset suuret tapahtumat ovat tärkeitä osia Oulun matkailulle ja muille kaupungin palvelualoille. Matkailusta voidaan yrittää tehdä Oululle uutta valttia. Tämä vaatii entistä suurempaa panostusta markkinointiin ja yhteistyöhön eri alojen välillä. Mielestäni Age of the Dinosaur -näyttely toimi hyvänä esimerkkinä tulevia näyttelyitä ja tapahtumia varten. Tämänkaltaisten tapahtumien avulla Oulusta voidaan tehdä myös merkittävä matkailukohde ja Luupista yksi alueen matkailun tukipilari.

dino3Kiitokset koko Luupin väelle siitä, että sain tehdä opparini dinoista. Ja etenkin suuri kiitos kaikesta avusta, mitä sain viime kesänä kyselyn käytännön järjestelyissä. Hyvää lopputalvea ja alkavaa kevättä blogin lukijoille. Työ löytyy kokonaisuudessaan Theseus-verkkopalvelusta. Linkki työhön on: http://www.theseus.fi/handle/10024/81903
Teksti: Mikko Mäki

 

X

Arkisto

lokakuu 2023

syyskuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

elokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

lokakuu 2016

elokuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

heinäkuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

X

Tänään Luupissa

10.12.2023